top of page

Projekt ZBORY

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZBORY

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Názov organizácie: Občianske združenie ZBORY

 2. Sídlo organizácie: Komenského 1522/49, 955 01 Topoľčany

 3. Občianske združenie ZBORY je dobrovoľnou, neziskovou, záujmovou organizáciou združujúcou osoby, ktoré svojim členstvom prejavia záujem o podporu kultúry, umenia a vzdelávania.

 4. Občianske združenie ZBORY je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

 5. Občianske združenie ZBORY (ďalej len združenie) je nepolitické, dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojimi aktivitami realizujú ciele združenia.

 6. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Článok 2

Ciele a predmet činnosti združenia

 

2.1

Cieľom združenia je podpora kultúrnosti, tvorivosti i vzdelanosti občanov prostredníctvom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí a výchovno-vzdelávacích aktivít uvedených v predmete činnosti OZ. Snahou združenia je vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov Slovenska.

 

2.2

Predmetom činnosti OZ ZBORY je:

 • realizácia kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na propagáciu a šírenie kultúrnych hodnôt organizovaním koncertov, výchovných koncertov, výstav, filmových, divadelných predstavení (činoherných, tanečných, hudobných), festivalov,

 • realizácia podujatí vzdelávacieho charakteru ako semináre, prednášky, vzdelávacie kurzy, konferencie, odborné a klubové stretnutia,

 • vlastná publikačná činnosť súvisiaca s uvedenými aktivitami (publikovanie informačných listov, plagátov, bulletinov, brožúr, kníh, CD, DVD),

 • realizácia audio-vizuálnych projektov – tvorba hudobných nahrávok, videoklipov, filmových dokumentov,

 • organizácia voľno-časových aktivít realizovaná formou: tvorivých dielní, kurzov, súťaží, audio - vizuálnych predstavení,  mládežníckych táborov, záujmových skupín, súborov, kolektívov, organizovania návštev koncertných, divadelných a iných vystúpení kultúrneho a vzdelávacieho charakteru,

 • zapájanie sa do projektov a ich realizácia za účelom podpory cieľov združenia,

 • vyhľadávanie a podpora talentov v oblasti umenia,

 • umelecká, odborná, organizačná a materiálna spolupráca s inými štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí,

 • vytváranie ekonomických predpokladov k rozvoju svojej činnosti pre zabezpečenie jej cieľov (prostredníctvom grantov, sponzorských príspevkov, členských príspevkov a účastníckych príspevkov),

 • chrániť práva svojich členov, súvisiace s činnosťou združenia,

 • k zaisteniu svojho cieľa prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť.

bottom of page